Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

30.09.2016

Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời.
Khi em vẫn tồn tại trên thế giới này.